ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โดยการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการที่ครอบคลุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้บน pgbet99.com (ต่อไปนี้แต่ละรายการแยกจากกันและทั้งหมดรวมกันเรียกว่า "PGBET99", " pgbet99.com ", "pg99bet99th.com" หรือ "ไซต์") คุณ รับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และคุณรับทราบตามกฎหมายว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตาม "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" เหล่านี้ หากคุณไม่ต้องการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ คุณต้องไม่ลงทะเบียนหรือเปิดบัญชี และคุณจะไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์และบริการเกมที่นำเสนอร่วมกันได้
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด การลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และการใช้บริการใดๆ ที่นำเสนอโดย PGBET99 อยู่ภายใต้ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป" เหล่านี้
 • PGBET99 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการเผยแพร่ในส่วน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป" ของเว็บไซต์ PGBET99 เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเป็นประจำ การใช้บริการใด ๆ ของไซต์ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปจะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตดังกล่าว
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้แสดงถึงข้อตกลงที่สมบูรณ์ เป็นขั้นสุดท้ายและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะระหว่างผู้ใช้และ PGBET99 “ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป” เหล่านี้แทนที่และรวมข้อตกลง การรับรอง และความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และ PGBET99 คุณยืนยันว่าในการตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ คุณไม่ได้พึ่งพาการเป็นตัวแทนใด ๆ ยกเว้นตราบเท่าที่มีการเป็นตัวแทนอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้
 • ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดใดๆ บนเว็บไซต์ PGBET99 บทบัญญัติตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้
 • เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราในการร้องขอให้ผู้ใช้แสดงหลักฐานยืนยันตัวตนและอายุแก่เราก่อน ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหรือใช้บริการใด ๆ ของ PGBET99
 • หากมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับบัญชีของผู้เล่น PGBET99 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของผู้เล่นจนกว่าจะได้ข้อยุติ การยื่นรายงานข้อพิพาทต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องระบุวัน เวลา และรายละเอียดของข้อพิพาท ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับข้อพิพาทของสมาชิกอย่างจริงจังและจะพยายามดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นและสมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อตรวจสอบและยุติข้อพิพาททั้งหมดในที่สุด
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด การลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และการใช้บริการใดๆ ที่นำเสนอโดย PGBET99 อยู่ภายใต้ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป" เหล่านี้
 • PGBET99 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือยุติบัญชีของผู้ใช้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามและทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดคงเหลือของเครดิตในบัญชีในช่วงเวลาของการระงับและ/หรือการยกเลิกดังกล่าวจะคืนให้กับเจ้าของบัญชีโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ PGBET99 กำหนด นอกจากนี้ PGBET99 ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการถือว่าการชนะเป็นโมฆะและริบยอดคงเหลือของเครดิตหรือการชนะหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบัญชีผู้ใช้ใด ๆ ตลอดจนการใช้บริการของ PGBET99 ของผู้ใช้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้แสดงถึงข้อตกลงที่สมบูรณ์ เป็นขั้นสุดท้ายและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะระหว่างผู้ใช้และ PGBET99 “ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป” เหล่านี้แทนที่และรวมข้อตกลง การรับรอง และความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และ PGBET99 คุณยืนยันว่าในการตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ คุณไม่ได้พึ่งพาการเป็นตัวแทนใด ๆ เว้นแต่ว่าได้มีการเป็นตัวแทนอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้
 • ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดใดๆ บนเว็บไซต์ PGBET99 บทบัญญัติตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้
 • เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราในการร้องขอให้ผู้ใช้แสดงหลักฐานยืนยันตัวตนและอายุแก่เราก่อน ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหรือใช้บริการใด ๆ ของ PGBET99
 • บัญชี: เงื่อนไขการใช้งาน
  หากมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับบัญชีของผู้เล่น PGBET99 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของผู้เล่นจนกว่าจะได้ข้อยุติ การยื่นรายงานข้อพิพาทต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องระบุวัน เวลา และรายละเอียดของข้อพิพาท ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับข้อพิพาทของสมาชิกอย่างจริงจังและจะพยายามดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นและสมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อตรวจสอบและยุติข้อพิพาททั้งหมดในที่สุด
 • PGBET99 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือยุติบัญชีของผู้ใช้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามและทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดคงเหลือของเครดิตในบัญชีในช่วงเวลาของการระงับและ/หรือการยกเลิกดังกล่าวจะคืนให้กับเจ้าของบัญชีโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ PGBET99 กำหนด นอกจากนี้ PGBET99 ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการถือว่าการชนะเป็นโมฆะและริบยอดคงเหลือของเครดิตหรือการชนะหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบัญชีผู้ใช้ใด ๆ ตลอดจนการใช้บริการของ PGBET99 ของผู้ใช้
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของตนเองให้ปลอดภัย ผู้ใช้ PGBET99 แต่ละคนคาดว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้เยาว์ จากการใช้หรือใช้บัญชี PGBET99 ของตนซ้ำ จากการเข้าถึงและ/หรือใช้วัสดุหรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ PGBET99 รวมทั้งจากการรับรางวัลใดๆ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการซื้อและ/หรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นผ่านบุคคลที่สามในบัญชี PGBET99 ของเขา/เธ

3.1. การยอมรับและการตรวจสอบการเดิมพัน:

 • เดิมพัน
  ผู้เล่นต้องเดิมพันจากเงินที่ได้รับเครดิตเข้าบัญชีผู้เล่นของตน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เล่นไม่เคยฝากเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้เล่นของตนได้สำเร็จ หลังจากฝากเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ยอดรวมของผู้เล่นจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินที่ฝาก การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้สมัครถอนเงินไม่ได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้เล่นทำการฝากเงินตามความต้องการ
 • เดิมพันที่ยืนยันแล้ว
  PGBET99 ไม่สามารถและจะไม่ยกเลิกการเดิมพันของบัญชีผู้เล่นใด ๆ เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว เว้นแต่การเดิมพันจะถูกประกาศเป็นโมฆะหรือเว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องและการตั้งถิ่นฐานด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 • บันทึกการเดิมพันที่ถูกต้อง
  แม้จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องทั้งหมด PGBET99 ไม่ยอมรับและจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ เมื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ผู้เล่นตกลงว่า PGBET99 ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหาย หรือการบาดเจ็บใดๆ อันเป็นผลมาจากการปลอมแปลง หรือการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ความพยายามใด ๆ ของผู้เล่นใด ๆ ในการเข้าถึงระบบของเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อแทรกแซงขั้นตอนหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือเกม หรือจงใจสร้างความเสียหายหรือบ่อนทำลายเว็บไซต์หรือเกมจะต้องถูกดำเนินคดีทางแพ่งและ/หรือทางอาญา และจะ ส่งผลให้บัญชีของผู้เล่นถูกยกเลิกทันที ตลอดจนการริบรางวัลใด ๆ และทั้งหมดที่ผู้เล่นมีและมีสิทธิได้รับ ทดแทนหรือแลกเป็นรางวัลรูปแบบอื่น


3.2. การเดิมพัน

 • เงินเดิมพันขั้นต่ำ
  ใช้จำนวนเงินเดิมพันขั้นต่ำ จำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับเกม/ผลิตภัณฑ์นั้นๆ
 • การเล่นเกมโดยอัตโนมัติผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและรูปแบบใด ๆ ของการจัดการเกมใด ๆ หรือข้อมูลบัญชีของผู้เล่นใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด และอาจส่งผลให้มีการยุติการเป็นสมาชิกของผู้เล่นที่ละเมิด การลบบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การยกเลิกและ /หรือยึดรางวัลและเงินฝากที่ค้างอยู่ ตลอดจนการฟ้องร้องทางแพ่ง/ทางอาญากับผู้เล่นที่กระทำผิด โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ผู้เล่นตกลงว่า PGBET99 ครอบครองสิทธิ์ที่สมบูรณ์และไม่จำกัดตามดุลยพินิจของตนเอง ในการยกเลิกบัญชีของผู้เล่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ความเห็นของผู้บริหารที่ว่าการมีส่วนร่วมของผู้เล่นบนเว็บไซต์หรือในเกมใด ๆ ที่นำเสนอนั้นสร้างความเสียหายต่อหลักการที่เว็บไซต์ดำเนินการ ผู้เล่นขอสละสิทธิ์การไล่เบี้ยใด ๆ และทั้งหมดต่อ PGBET99 ในกรณีของการสิ้นสุดดังกล่าว
 • โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ผู้เล่นรับทราบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุเสรีภาพอย่างเต็มที่จากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หากผู้เล่นทราบว่าซอฟต์แวร์มีข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว ผู้เล่นมีหน้าที่ต้องละเว้นจากการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อทราบถึงข้อผิดพลาด ความบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว ผู้เล่นผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องแจ้งให้ PGBET99 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของคุณภายใต้ข้อนี้ PGBET99 มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเว้นหรือการกระทำของผู้เล่นในการใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว
 • เมื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ผู้เล่นตกลงว่า PGBET99 ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหาย หรือการบาดเจ็บใดๆ อันเป็นผลมาจากการปลอมแปลง หรือการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ความพยายามใด ๆ ของผู้เล่นใด ๆ ในการเข้าถึงระบบของเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อแทรกแซงขั้นตอนหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือเกม หรือจงใจสร้างความเสียหายหรือบ่อนทำลายเว็บไซต์หรือเกมจะต้องถูกดำเนินคดีทางแพ่งและ/หรือทางอาญา และจะ ส่งผลให้บัญชีของผู้เล่นถูกยกเลิกทันที ตลอดจนการริบรางวัลใด ๆ และทั้งหมดที่ผู้เล่นมีและมีสิทธิได้รับ
 • ก่อนที่จะออกหรืออนุมัติการถอนใดๆ PGBET99 ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอให้ผู้เล่นใดๆ ส่งข้อมูลที่จำเป็นแก่ฝ่ายบริหาร เช่น หลักฐานยืนยันตัวบุคคล สำเนาด้านหน้าและด้านหลังบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบแจ้งยอดธนาคารล่าสุด หรือเอกสารอื่นๆ ที่เหมาะสมตามที่ PGBET99 เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว หากผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามคำขอด้านความปลอดภัยใดๆ PGBET99 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าการชนะใดๆ ในบัญชีของผู้เล่นเป็นโมฆะ
 • เครดิตการชนะ
  เงินรางวัลจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีของผู้เล่นที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติตามความเหมาะสม การอัปเดตบัญชีผู้เล่นเหล่านี้ไม่ใช่ 'หลักฐานการชนะ' และ/หรืออาจหมายถึงเงินที่โอน (เดบิต) จากบัญชีของคุณ หากการตรวจสอบด้วยตนเองมีหลักฐานการฉ้อโกงหรือการทุจริตต่อหน้าที่ PGBET99 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะบางส่วนและดำเนินการตามความเหมาะสมกับบัญชีของผู้เล่นตามนั้น
 • เงินโบนัสหมายถึงเงินเสมือนจริงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มอบให้แก่ผู้ใช้ PGBET99 เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้ไม่สามารถถอนเงินดังกล่าวได้ทันทีหลังจากที่ได้รับรางวัลแล้ว ขึ้นอยู่กับประเภทของโบนัส อาจใช้กฎการประมวลผลที่แตกต่างกันสำหรับเงินโบนัส
 • เงินโบนัสสามารถแปลงเป็นเงินจริงและถอนออกได้หลังจากที่ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นของโปรโมชั่นนั้นๆ
 • ข้อกำหนดโรลโอเวอร์เริ่มต้นคือ 20 x (เงินฝาก + โบนัส)
 • สำหรับการวางเดิมพันใด ๆ เงินจะถูกหักออกจากยอดเงินสดในบัญชีของผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีเงินสดคงเหลือ เงินสำหรับการเดิมพันจะถูกหักออกจากยอดโบนัสในบัญชีของผู้เล่น ดังนั้น โบนัสบาลานซ์จะถูกเล่นในกรณีที่ไม่มีเงินทุนภายใต้แคชบาลานซ์เท่านั้น
 • ข้อเสนอทั้งหมดจำกัดเพียงหนึ่ง (1) บัญชีที่เปิดฟรีต่อบุคคล ครอบครัว ที่อยู่ครัวเรือน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร และที่อยู่ IP
 • การเดิมพันใด ๆ ที่วางบนสองฝั่งตรงข้ามจะไม่นำมาคำนวณหรือนับรวมในข้อกำหนดการโรลโอเวอร์ใด ๆ
 • ในกรณีที่มีการถอนเงินก่อนข้อกำหนดการหมุนเวียน 20 เท่า โบนัสและเงินรางวัลอาจถูกริบ การเดิมพันที่เสมอหรือเสมอกันทั้งหมดจะไม่นับรวมในข้อกำหนดการโรลโอเวอร์
 • เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขของโปรโมชั่นเฉพาะ เพียง 25% ของการเดิมพันทั้งหมดที่วางในเกมรูเล็ตใด ๆ (รูปแบบทั้งหมด) และ 50% ของการเดิมพันทั้งหมดที่วางในสล็อตและเกม RNG ใด ๆ จะนับรวมในข้อกำหนดการเดิมพันใด ๆ โบนัส.
 • PGBET99 ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้เล่นอย่างเพียงพอในเวลาใดก็ตาม หลักฐานดังกล่าวต้องพิสูจน์ตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่น รายละเอียดการชำระเงิน และ/หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่อาจจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่มีพนักงานหรือญาติของพนักงานหรือตัวแทนใดๆ ของ PGBET99 ที่อาจถือบัญชีผู้เล่นในเวลาใดก็ตามหรือใช้ประโยชน์จากข้อเสนอส่งเสริมการขายใดๆ บนเว็บไซต์
 • เมื่อเข้าร่วมในโปรโมชั่นใด ๆ ที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์ ผู้เล่นตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ รวมทั้งที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นแต่ละรายการ ใดๆ
 • ผู้เล่นที่ไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ควรติดต่อทีมสนับสนุน PGBET99 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • ในกรณีที่ข้อกำหนดของข้อเสนอหรือโปรโมชั่นถูกละเมิด ถูกละเมิด และไม่ได้รับการปฏิบัติโดยผู้ถือบัญชีผู้เล่นที่มีสิทธิ์ หรือหากมีหลักฐานใด ๆ ของการวางเดิมพันโดยลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้า ซึ่งครบกำหนด โบนัสเงินฝากหรือข้อเสนอส่งเสริมการขายอื่น ๆ ส่งผลให้ลูกค้ารับประกันผลกำไร โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม PGBET99 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือเรียกคืนโบนัสตลอดจนการชนะทั้งหมด นอกจากนี้ เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าธรรมเนียมการดำเนินการ PGBET99
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากผู้เล่นด้วยมูลค่าที่อาจสูงถึงมูลค่าของโบนัสเงินฝาก
 • ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานและชำระภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดในขณะที่ใช้บริการใดๆ ของ PGBET99
 • ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 • ผู้เล่นทุกคนจะต้องบริหาร PGBET99 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ปกครอง บริษัทในเครือ บริษัทสาขา ผู้โฆษณา ผู้ส่งเสริมหรือหน่วยงานอื่น ๆ พันธมิตรสื่อ ตัวแทนและซัพพลายเออร์ โดยไม่เป็นอันตรายและไม่สามารถรับผิดชอบได้ทันทีเมื่อต้องการและ จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งหมดจากการเรียกร้อง ความสูญเสีย ต้นทุน ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และ/หรือทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจากบุคคลที่สามใด ๆ
 • เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผู้เล่นใด ๆ สำหรับการสูญเสียเนื้อหาหรือเนื้อหาใด ๆ ที่อัปโหลดหรือส่งผ่านการเล่น เมื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ผู้เล่นยืนยันว่าเราจะไม่รับผิดต่อผู้เล่นหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การระงับ หรือการยุติการเล่น
 • PGBET99 ให้คำมั่นว่าจะเสนอการระงับข้อพิพาทที่ยุติธรรมและทันเวลาและการแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือภาระที่เกินควร โดยการเก็บรายละเอียดการเดิมพันและบันทึกการทำธุรกรรมของการติดต่อทางการเงินทั้งหมด บันทึกเหล่านี้ถูกเก็บถาวรเป็นระยะเวลา 5 ปี (นับจากวันที่ทำธุรกรรม) และสามารถเข้าถึงได้โดยหน่วยงานระงับข้อพิพาทเมื่อมีการร้องขอ